Exceli koolitus “Edasijõudnud”

Pakume asutustele ja eraisikutele arvutikoolitusi ka kaugõppena Zoomis koos e-kursuse ja isikliku nõustamisega!
Loe distantsõppest lähemalt
Exceli edasijõudnute 2-päevased koolitused Zoomis:
25. ja 26. veebruaril; 1. ja 2. aprillil; 6. ja 7. mail
Registreeru koolitusele

Exceli koolitus "Edasijõudnud"

Exceli edasijõudnute koolitusest

Exceli koolitus “Edasijõudnud” annab põhjalikumad oskused tööks Exceliga, sobides nii alg- ja kesktaseme koolituse jätkukursuseks kui eraldi koolitusena. Käsitletav on jõukohane ja vajalik kõigile, kellele Excel on igapäevane töövahend. Muuhulgas õpime rohkem tundma olulisi Exceli funktsioone, Pivot Table kasutamist, andmete kaitsmist, makrode kasutamist, põhjalikumat tööd lahtritega, mõjuanalüüsi ning lahendaja tööriistu jm. Käsitletavad teemad on üksikasjalikult esitatud koolituse sisukorras.

Koolitus koosneb auditoorse(te)st õppepäeva(de)st, hilisemast iseseisvast kordamisest e-kursuse abil ja isiklikust nõustamisest peale koolitust.

Distantsõppe korral koosneb koolitus iseseisvast koolituse videote läbivaatamisest osade kaupa, vahepealsetest online kohtumistest (koolitaja vastab tekkinud küsimustele) ja isiklikust nõustamisest nii koolituse ajal, kui ka hiljem.

Koolitaja: Asko Uri.

Huvi korral täitke palun tellimusvorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Exceli edasijõudnute koolitusel käsitletavad teemad

Exceli koolitus “Edasijõudnud” koosneb 7-st teemaplokist, millest kõige mahukama osa moodustab Exceli funktsioonide tundmaõppimine.

Koolitusel käsitletavad teemad:

EXCELI FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

 • Üldine ülevaade Exceli funktsioonidest ja kasutamisest
 • Summa või keskmise väärtuse arvutamine või lahtrite loendamine koos tingimuste seadmisega:
  • tingimusfunktsioonidega sumif(s), averageif(s) ja countif(s)
  • andmebaasi funktsioonidega dsum, daverage ja dcount(a)
 • Tingimusfunktsiooni IF kasutamine, sh:
  • mitme tingimuse ja vaste seadmine korraga
  • ühe vaste korral mitme eelduse seadmine: “üks seatud tingimustest täidetud” (or) ja “kõik seatud tingimused täidetud” (and)
 • Tingimuste seadmisel teavefunktsioonide kasutamine, nagu “tekstiga lahter” (istext), “arvuga lahter” (isnumber) ja “tühi lahter” (isblank või “”)
 • Sama sisuga lahtrite otsimine teisest tabelist ja vaste kuvamine samalt realt soovitud veerust vlookup funktsiooniga, sh
  • kui otsitakse arvu vastet
  • kui otsitakse teksti vastet
 • Juhusliku väärtusega lahtri sisu täitmine, sh juhuslik väärtus etteantud vahemikus (rand ja randbetween)
 • Ümardamisfunktsioonide kasutamine: komakohtade tavaümardamine (round), üles- ja allapoole ümardamine (roundup ja rounddown), täisarvude ümardamine kümnelisteks, sajalisteks jne (mround)
 • Ajafunktsioonide täna (today) ja praegu (now) kasutamine, sh valemites; year, month, day, weekday ja date funktsioonid
 • Lahtris oleva teksti korrastamine, sh muutmine läbivalt suure algustähega tekstiks (proper), läbivalt suurte tähtedega või väikeste tähtedega tekstiks (upper, lower), üleliigsete tühikute eemaldamine tekstist (trim)
 • Mitme funktsiooni korraga kasutamine

 TÖÖ LAHTRITEGA

 • Lahtri sisu koostamine teiste lahtrite sisu ja vabalt valitud tekstide kooslusena (concatenate funktsioon või kiirtäite tööriist)
 • Ühe veeru lahtrite sisu viimine erinevatesse veergudesse, sh eraldusmärkide abil või jaotusjoone määramisega
 • Dupleerivate andmetega ridade eemaldamine tabelist
 • Veeru tühjade lahtrite automaatne täitmine tabelis, võttes aluseks üles jäävate täidetud lahtrite sisu
 • Sorteeritud veerus igast korduvast tunnusest vaid esimese kuvamine
 • Lahtrite nimetamine ja nimede kasutamine valemites
 • Lahtrite täitmisele tingimuste seadmine ehk valideerimine:
  • tingimuste seadmise valikud: rippmenüü, arvuline ülem- või alamväärtus, kuupäeva vahemik jm
  • seadistused, kui lahtrit püütakse täita teistmoodi: keelamine, hoiatamine, märkuse kuvamine
  • teistmoodi täidetud lahtrite automaatne eristamine

PIVOT TABLE LIIGENDTABELI KASUTAMINE

 • Pivot Table liigendtabeli moodustamine
 • Väljade tabelisse määramise ja muutmise tööriista kasutamine
 • Andmete värskendamine tabelis
 • Tabelis kuvatud väärtuste algandmete avamine eraldi töölehel
 • Filtreerimise valikud, sh tükeldi kasutamine
 • Kuvatavate andmete rühmitamine, sh mitme veeru liitmisena või kuupäeva väärtuse põhjal
 • Andmete analüüsi valikud:
  • arvutuste aluse valik: summa, keskmine, maksimum, loendus, standardhälve jne
  • arvutuste kuvamise valik: arvväärtusena, erinevus eelmisest, protsent kogusummast jne
 • Pivot Table tabeli vormindamise valikud: kujundus, vahe- ja kogusummade kuvamine jm

MÕJUANALÜÜSI, LAHENDAJA (SOLVER) JA KONSOLIDEERIMISE TÖÖRIISTAD

 • Valemi lõppväärtuse muutmine, lubades muuta valemi ühe elemendi väärtust (sihiotsingu tööriist)
 • Lahendaja (solver) tööriista kasutamine valemi uue soovitud lõppväärtuse saamiseks, lubades muuta soovitud algandmeid. Näiteks juba kinnitatud projekti eelarve hilisema vähendamise või suurendamise korral. Eraldi vaatame, kuidas määrata:
  • milliseid andmeid lubame muuta – näiteks milliste töötajate töötasusid ja millistel kuudel lubame vähendada
  • millises ulatuses ja tingimustel lubame andmeid muuta – näiteks kas kõigi töötasusid proportsionaalselt või töötajate ja kuude kaupa erinevalt
 • Andmetabeli kasutamine erinevate lõppväärtuste korraga kuvamiseks, muutes valemis kasutatud kahte elementi – näiteks laenu tagasimakse summad erinevate intresside ja laenu perioodide korral
 • Stsenaariumite kasutamine – näiteks müügikäivete kavandamisel prognooside ülevaatlikuks võrdlemiseks : milliste müügihindade ja koguste juures on kasum kõige suurem?
 • Konsolideerimise tööriista kasutamine – näiteks müüjate kaupa tehingute käivete summeerimine erinevatest tabelitest  ühte tabelisse.

POWER QUERY

 • Ülevaade Power Query kasutamisest ja tööriistadest, sh ühenduste loomisest tabelite vahel
 • Koondtabeli loomine algtabelite veergude liitmisena
 • Koondtabeli loomine algtabelite ridade liitmisena, sh kaustast kõigi töövihikute tabelite automaatne koondamine ühte tabelisse
 • Andmete töötlemine ja värskendamine koondtabelis
 • Power Query kasutamine ühe tabeli andmete kiireks töötlemiseks uute andmete lisandumisel tabelisse

ANDMETE KAITSMINE

 • Terve töövihiku kaitsmine parooliga, sh:
  • töövihiku avamine
  • muudatuste ülesalvestamine, sh automaatse koopia tegemine töövihikust enne muudatusi seisuga
 • Lehtede muutmise kaitsmine parooliga, sh peidust väljatoomine, ümbernimetamine, lisamine, kustutamine jne
 • Lahtrite kaitsmine lehe siseselt, sh järgmiste toimingute lubamine vaid parooli olemasolul:
  • kõigi lahtrite märgistamine või muutmine
  • valitud lahtrite sisu muutmine
  • valitud lahtrite valemite nägemine
  • toimingud lahtrite, ridade või veergudega, sh vormindamine, kustutamine ja lisamine
  • objektide muutmine, sh taustapildi eemaldamine

LIHTSAM TÖÖ MAKRODEGA

 • Tegevuste rea salvestamine üheks käsuks makro tööriistaga, sh muutumatu (absoluutne) ja muutuv (suhteline) liikumiste salvestamine
 • Loodud makrode muutmine
 • Makro käivitamise võimalused, sh ikoon kiirkäskude ribal või objektile makro käivitamise omistamine
 • Makro loomise näide läbi sobiliku koodi leidmise ja salvestamise (NB! näide ei õpeta koodi kirjutamist vaid on mõeldud põhimõttest arusaamiseks)

Avalikul koolitusel osalemise maksumus

Viime Exceli edasijõudnute avalikke koolitusi läbi nii ühe- kui kahepäevasena. Ühepäevane koolitus kestab 5,5 tundi ja maksab 120 € + km osaleja kohta. Kahepäevane koolitus kestab 4+4 tundi ja maksab 160 € + km osaleja kohta. Käsitleme samu teemasid, lihtsalt kahepäevasel koolitusel on rohkem aega teemade põhjalikumaks käsitlemiseks.

Avalikule koolitusele kehtivad soodustused:

 • 10%, kui samast asutusest osaleb mitu inimest või mitu inimest registreeruvad ühiselt korraga
 • 10%, kui registreerija on eelnevalt osalenud mõnel KehaMeeleKooli koolitusel
 • 15%, kui mõlemad eeltoodud tingimused on täidetud samaaegselt

Koolituse maksumuses sisaldub:

 • 5-6 tunnine koolituspäev (ühepäevane koolitus) või kaks 4-tunnist koolituspäeva (kahepäevane koolitus)
 • e-kursuse materjal iseseisvaks õppeks koolituspäeval õpetatu kohta piiramatuks ajaks
 • koolituse järgne isiklik nõustamine vajaduse korral piiramatu aja jooksul
 • suupistepausid
 • tunnistus/tõend

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Asutuse sisese koolituse maksumus

Exceli edasijõudnute asutuse sisese koolituse maksumus kujuneb vastavalt osalejate arvule (vt allpool). Soovitame viia koolitus läbi kahe päevasena (4-tunnised koolituspäevad). Selle plussiks on, et asutuses jääb pool tööpäeva alles igapäevaste tööde tegemiseks. Samuti on see optimaalne koolituse aeg, mil tähelepanu püsib värskena.

Asutused võivad koolituse tellida ka ühiselt, et koolituse maksumus tuleks soodsam. See tähendab, et kuigi koolituse tellimuse esitab üks konkreetne asutus, võib osalejaid olla mitmest asutusest. Nii oleks näiteks 20 osaleja korral asutus(t)e investeering koolitusele ühe töötaja kohta ainult 48 € + km.

Kui osalejaid on kaheksa või vähem, on asutuse sisese koolituse maksumuseks osalejate arv korda 108 € +km.

 • kuni 8 osalejat

  a' 108 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • 9-20 osalejat

  960 € + km
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud
 • üle 20 osaleja

  kokkuleppel
 • 5-tunnine koolituspäev

 • E-kursus piiramatuks ajaks

 • Isiklik nõustamine peale koolitust

 • Tunnistus (koolituse tõend)

 • Olen huvitatud

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.


Koolituse maksumus e-kursusena

Exceli edasijõudnute koolitusel osalenule on e-kursuse kasutus (nagu ka individuaalne järelnõustamine) koolituse hinna sees. Koolitust on aga võimalik läbida e-kursuse abil ka iseseisvalt, ilma koolituspäeval käimata.

E-kursuse pakettide erinevus seisneb koolitaja poolse individuaalse nõustamise perioodis (puudub, 2 kuud või 12 kuud) ning selles, kas teadmisi kontrollitakse ja väljastatakse tunnistus:

 • E-kursus

  59 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Olen huvitatud
 • E-kursus PLUS

  79 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 2 kuud

 • Olen huvitatud
 • E-kursus EXTRA

  99 € + km
 • Piiramatu kasutusaeg ja uuendused

 • Koolitaja poolne tugi 12 kuud

 • Teadmiste kontroll ja tunnistus

 • Olen huvitatud

Huvi korral täitke palun kontaktivorm, saatke e-kiri asko@kasulikkoolitus.ee või helistage 55657400.

Exceli edasijõudnute koolituse e-kursus

Exceli koolitus “Edasijõudnud” e-kursuse avamiseks klikkige alltoodud nupul:

Excel “Edasijõudnud” e-kursus


E-kursus koosneb 58-st videost kogukestvusega ligikaudu viis tundi. Et iga alateema oleks lihtsalt leitav ja vaadatav, on videod lühikesed (2-8 minutit) ning jaotatud teemaplokkidesse.

Järgnevalt on esitletud kaks videot, mida saab e-kursusega tutvumiseks tasuta vaadata:


Asutuse sisesel ja avalikul koolitusel osalenule on e-kursuse kasutus koolituse hinna sees.

Exceli edasijõudnute koolitust on aga võimalik läbida e-kursuse abil ka iseseisvalt, ilma koolituspäeval käimata.

Tavalise paketi “E-kursus” ostmisel saate omale piiramatuks ajaks e-kursuse kasutamise õiguse koos kõigi lisatavate uuenduste ja täiendustega.

“E-kursus PLUS” paketi ostmisel on Teil lisaks 2 kuu jooksul ning “E-kursus EXTRA” puhul 12 kuu jooksul koolitaja poolne tugi õppimisel. Nõustamine toimub telefoni ja e-kirja teel, aga ka vahetute õppetundide näol ekraani jagamise abil. Nii saate oma arvutis näidata, mille kohta soovite selgitust ja koolitaja annab kohe vastuse.

Valides paketi “E-kursus EXTRA”, väljastame soovi korral Teile posti teel tunnistuse kursuse eduka läbimise kohta. Selleks kontrollib koolitaja kokkulepitud ajal ekraanipildi jagamise kaudu Teie poolt omandatud teadmisi.

 • E-kursus

  59 € + km
 • Piiramatuks ajaks kasutusõigus

 • Kõik uuendused tasuta

 • Olen huvitatud
 • E-kursus PLUS

  79 € + km
 • Piiramatuks ajaks kasutusõigus

 • Kõik uuendused tasuta

 • Personaalne nõustamine 2 kuud

 • Olen huvitatud
 • E-kursus EXTRA

  99 € + km
 • Piiramatuks ajaks kasutusõigus

 • Kõik uuendused tasuta

 • Personaalne nõustamine 12 kuud

 • Teadmiste kontroll ja tunnistus

 • Olen huvitatud

.

OSALENUTE ARVAMUSED EXCELI EDASIJÕUDNUTE KOOLITUSEST

 • Parim koolitus, kus olen osalenud!! Koolitus on väga hästi ette valmistatud, et aega maksimaalselt kasutada. Näited head. Tänud ka võrratu suupiste valmistajale. Aitäh!

 • Koolitus oli taaskord väga informatiivne ja arendav. Suured tänud juhendaja Asko Urile meeldiva õppekeskkonna ning suure abivalmiduse eest! Päikest!

 • SUUR TÄNU! Väga head olid viited, et kuidas või millise töö juures mingit nippi või tööriista kasutada.

 • Väga meeldiv ja õpetlik kogemus / koolitus. Sain palju uut ja tööks vajalikku teada. Tänan!

 • Väga meeldiv koolitus, selge deklareerimine, kõike seletatakse arusaadavalt. Nakatav entusiasm! Jätkake samas vaimus.

 • Väga põhjalik, lihtsalt seletatud ning head näited. Käisin ka algtaseme koolitusel ning valisin koolitaja järgi ka edasijõudnute koolituse. Aitäh!

 • Väga mõnusalt kiire ja ülevaatlik. Head ja lihtsad, arusaadavad lähteülesanded. Kasulik!

 • Materjal väga hästi ja arusaadavalt edasi antud. Väga suur pluss on see, et sama materjal on ka e-kursusel.

 • Kogu koolitus möödus kiiresti, koolitaja oli abivalmis ja oskas Exceli võlusid hästi ja huvitavalt edasi anda, piisavalt pause – kõik hästi!

 • Õpetaja on väga kogenud ja abivalmis! Infot oli palju ja kui miski kohe ei jõudnud, siis e-materjalid on olemas. Aitäh!

 • Koolitus väga informatiivne ja praktiline. Palju uusi teadmisi. Koolitaja teab teemat hästi, oskab küsimustele vastata. Võimalus ka edaspidi e-mailiga küsimusi esitada ja abi saada.

 • Kursus oli lihtsalt ja arusaadavalt üles ehitatud. Lektori käitumine hubasust tekitav. Aitäh!

MEIE EXCELI EDASIJÕUDNUTE KOOLITUST ISELOOMUSTAB

 • Kerge jälgitavus

  Läbimõeldud ülesehitus. Lihtne seletus. Praktilised näited.

 • E-kursus koolituse osana

  Korda õpitut omale sobival ajal ja kohas – piiramatu aja jooksul.

 • Isiklik juhendamine

  Nõustamine peale koolitust, sh ka ekraanipilti jagades.

 • Garanteeritud kvaliteet

  Pädev ja motiveeritud koolitaja. Osalenute hea tagasiside.

 • Inimlikkus

  Sõbralik ja toetav õhkkond. Õppijakeskne lähenemine.

Rahulolugarantii

Nii asutuse sisesele koolitusele, e-kursuse ostnule kui avalikul koolitusel osalenule kehtib rahulolugarantii. See tähendab, et koolituse eest arvestame tasu ainult juhul, kui koolitus vastab ootustele ja oled rahul selle kvaliteediga – vastasel juhul tagastame makstud arve 100% ulatuses.

Exceli koolituste tellimusvorm